OKEX的Logo

OKEX

OKEX(www.okex.com)是全球著名的数字资产交易平台之一,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,隶属于OKEX Technology Company Limited。
官网地址: 网站1 备用1 国家: 马耳他 论坛: OKEX 联系官方:

24小时平台成交额:

¥28,116,738,048 排名NO.3
$4,011,576,320 368,125BTC
  • 交易对
  • 平台简介
# 币种 交易对 价格 24H成交量 24H成交额 占比 更新时间
1 BTC季度-比特币BTC季度-比特币 BTC季度/USD ¥82939.84 3.68万 ¥30.52亿 7.96% 2020-08-21
2 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/USDT ¥73964.18 3.65万 ¥26.99亿 7.17% 3 分钟前
3 BTC永续-比特币BTC永续-比特币 BTC永续/USDT ¥81739.66 2.20万 ¥17.99亿 4.69% 2020-08-21
4 BTC永续-比特币BTC永续-比特币 BTC永续/USD ¥81754.16 2.17万 ¥17.75亿 4.63% 2020-08-21
5 ETH季度-以太坊ETH季度-以太坊 ETH季度/USD ¥2886.77 52.91万 ¥15.27亿 3.98% 2020-08-21
6 LTC季度-莱特币LTC季度-莱特币 LTC季度/USD ¥438.79 284.76万 ¥12.49亿 3.26% 2020-08-21
7 ETH永续-以太坊ETH永续-以太坊 ETH永续/USDT ¥2848.06 40.73万 ¥11.60亿 3.03% 2020-08-21
8 BTC季度-比特币BTC季度-比特币 BTC季度/USDT ¥82841.98 1.33万 ¥11.03亿 2.88% 2020-08-21
9 XRP季度-瑞波币XRP季度-瑞波币 XRP季度/USDT ¥2.0346 5.05亿 ¥10.27亿 2.68% 2020-08-21
10 ETH永续-以太坊ETH永续-以太坊 ETH永续/USD ¥2847.37 36.06万 ¥10.27亿 2.68% 2020-08-21
11 LTC季度-莱特币LTC季度-莱特币 LTC季度/USDT ¥439.41 230.29万 ¥10.12亿 2.64% 2020-08-21
12 BTC次周-比特币BTC次周-比特币 BTC次周/USD ¥82113.55 1.02万 ¥8.40亿 2.19% 2020-08-21
13 BTC次季-比特币BTC次季-比特币 BTC次季/USD ¥84521.30 9,752.15 ¥8.24亿 2.15% 2020-08-21
14 EOS季度-柚子EOS季度-柚子 EOS季度/USD ¥24.9560 2,699.17万 ¥6.74亿 1.76% 2020-08-21
15 LTC永续-莱特币LTC永续-莱特币 LTC永续/USDT ¥432.36 143.17万 ¥6.19亿 1.62% 2020-08-21
16 LINK永续LINK永续 LINK永续/USDT ¥106.20 577.88万 ¥6.14亿 1.6% 2020-08-21
17 BTC当周-比特币BTC当周-比特币 BTC当周/USD ¥81921.97 7,176.24 ¥5.88亿 1.53% 2020-08-21
18 ETH季度-以太坊ETH季度-以太坊 ETH季度/USDT ¥2885.73 18.87万 ¥5.44亿 1.42% 2020-08-21
19 BTC次季-比特币BTC次季-比特币 BTC次季/USDT ¥84493.73 4,793.41 ¥4.05亿 1.06% 2020-08-21
20 LINK永续LINK永续 LINK永续/USD ¥106.26 375.65万 ¥3.99亿 1.04% 2020-08-21
21 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/USDT ¥2500.99 15.36万 ¥3.84亿 1.02% 3 分钟前
22 BTC当周-比特币BTC当周-比特币 BTC当周/USDT ¥82007.11 4,654.00 ¥3.82亿 1.0% 2020-08-21
23 BTC次周-比特币BTC次周-比特币 BTC次周/USDT ¥82121.84 4,623.87 ¥3.80亿 0.99% 2020-08-21
24 ETH次季-以太坊ETH次季-以太坊 ETH次季/USDT ¥2910.96 12.06万 ¥3.51亿 0.92% 2020-08-21
25 ETH当周-以太坊ETH当周-以太坊 ETH当周/USD ¥2854.22 12.18万 ¥3.48亿 0.91% 2020-08-21
26 LTC次周-莱特币LTC次周-莱特币 LTC次周/USD ¥435.25 78.93万 ¥3.44亿 0.9% 2020-08-21
27 BCH季度-比特现金BCH季度-比特现金 BCH季度/USD ¥2092.06 15.97万 ¥3.34亿 0.87% 2020-08-21
28 EOS永续-柚子EOS永续-柚子 EOS永续/USD ¥24.5690 1,278.27万 ¥3.14亿 0.82% 2020-08-21
29 EOS永续-柚子EOS永续-柚子 EOS永续/USDT ¥24.5620 1,240.03万 ¥3.05亿 0.79% 2020-08-21
30 YFIYFI YFI/USDT ¥165286.16 1,705.21 ¥2.82亿 0.75% 3 分钟前
31 XRP季度-瑞波币XRP季度-瑞波币 XRP季度/USD ¥2.0422 1.37亿 ¥2.80亿 0.73% 2020-08-21
32 ETH次季-以太坊ETH次季-以太坊 ETH次季/USD ¥2949.31 9.35万 ¥2.76亿 0.72% 2020-08-21
33 ETH次周-以太坊ETH次周-以太坊 ETH次周/USD ¥2866.17 9.52万 ¥2.73亿 0.71% 2020-08-21
34 BSV季度-比特币SVBSV季度-比特币SV BSV季度/USD ¥1459.28 15.06万 ¥2.20亿 0.57% 2020-08-21
35 BCH永续-比特现金BCH永续-比特现金 BCH永续/USDT ¥2060.61 10.63万 ¥2.19亿 0.57% 2020-08-21
36 ETH次周-以太坊ETH次周-以太坊 ETH次周/USDT ¥2858.78 7.15万 ¥2.04亿 0.53% 2020-08-21
37 LTC永续-莱特币LTC永续-莱特币 LTC永续/USD ¥432.77 46.49万 ¥2.01亿 0.53% 2020-08-21
38 UNIUNI UNI/USDT ¥30.3761 635.61万 ¥1.93亿 0.51% 3 分钟前
39 ETH当周-以太坊ETH当周-以太坊 ETH当周/USDT ¥2857.05 6.36万 ¥1.82亿 0.47% 2020-08-21
40 LTC次季-莱特币LTC次季-莱特币 LTC次季/USD ¥446.90 40.00万 ¥1.79亿 0.47% 2020-08-21
41 ETC季度-以太经典ETC季度-以太经典 ETC季度/USD ¥48.9582 362.97万 ¥1.78亿 0.46% 2020-08-21
42 LTC当周-莱特币LTC当周-莱特币 LTC当周/USD ¥434.36 40.18万 ¥1.75亿 0.46% 2020-08-21
43 BCH永续-比特现金BCH永续-比特现金 BCH永续/USD ¥2061.10 7.83万 ¥1.61亿 0.42% 2020-08-21
44 QTUM永续-量子链QTUM永续-量子链 QTUM永续/USD ¥30.1808 498.67万 ¥1.51亿 0.39% 2020-08-21
45 EOS次周-柚子EOS次周-柚子 EOS次周/USD ¥24.7210 586.10万 ¥1.45亿 0.38% 2020-08-21
46 OKB-OK币OKB-OK币 OKB/USDT ¥43.0142 334.01万 ¥1.44亿 0.38% 3 分钟前
47 TRX永续-波场TRX永续-波场 TRX永续/USDT ¥0.188535 7.71亿 ¥1.45亿 0.38% 2020-08-21
48 LTC次季-莱特币LTC次季-莱特币 LTC次季/USDT ¥442.45 32.69万 ¥1.45亿 0.38% 2020-08-21
49 XMR-门罗币XMR-门罗币 XMR/USDT ¥740.22 18.54万 ¥1.37亿 0.36% 3 分钟前
50 QTUM永续-量子链QTUM永续-量子链 QTUM永续/USDT ¥30.3190 439.23万 ¥1.33亿 0.35% 2020-08-21
51 EOS季度-柚子EOS季度-柚子 EOS季度/USDT ¥24.9076 534.46万 ¥1.33亿 0.35% 2020-08-21
52 BSV-比特币SVBSV-比特币SV BSV/USDT ¥1203.98 10.85万 ¥1.31亿 0.35% 3 分钟前
53 ETC次周-以太经典ETC次周-以太经典 ETC次周/USD ¥48.3501 259.45万 ¥1.25亿 0.33% 2020-08-21
54 YFIYFI YFI/BTC ¥165384.28 703.56 ¥1.16亿 0.31% 3 分钟前
55 EOS次季-柚子EOS次季-柚子 EOS次季/USD ¥25.3015 417.69万 ¥1.06亿 0.28% 2020-08-21
56 BSV永续-比特币SVBSV永续-比特币SV BSV永续/USDT ¥1435.92 7.57万 ¥1.09亿 0.28% 2020-08-21
57 DOT-波卡币DOT-波卡币 DOT/USDT ¥31.0485 324.16万 ¥1.01亿 0.27% 3 分钟前
58 XRP永续-瑞波币XRP永续-瑞波币 XRP永续/USD ¥2.0132 5,069.39万 ¥1.02亿 0.27% 2020-08-21
59 BSV永续-比特币SVBSV永续-比特币SV BSV永续/USD ¥1436.61 7.07万 ¥1.02亿 0.27% 2020-08-21
60 BOXBOX BOX/USDT ¥71.3734 139.01万 ¥9,921.95万 0.26% 3 分钟前
61 LINKLINK LINK/USDT ¥70.4702 140.80万 ¥9,922.24万 0.26% 3 分钟前
62 EOS当周-柚子EOS当周-柚子 EOS当周/USD ¥24.6864 394.14万 ¥9,729.85万 0.25% 2020-08-21
63 ZEC-大零币ZEC-大零币 ZEC/USDT ¥444.95 21.30万 ¥9,477.29万 0.25% 3 分钟前
64 BCH-比特现金BCH-比特现金 BCH/USDT ¥1581.35 5.69万 ¥8,997.15万 0.24% 3 分钟前
65 BSV季度-比特币SVBSV季度-比特币SV BSV季度/USDT ¥1454.72 6.05万 ¥8,795.66万 0.23% 2020-08-21
66 OKB-OK币OKB-OK币 OKB/BTC ¥42.9925 199.55万 ¥8,578.96万 0.23% 3 分钟前
67 NEO永续-小蚁NEO永续-小蚁 NEO永续/USD ¥126.40 66.43万 ¥8,396.70万 0.22% 2020-08-21
68 BCH季度-比特现金BCH季度-比特现金 BCH季度/USDT ¥2091.51 4.06万 ¥8,483.82万 0.22% 2020-08-21
69 OMG-嫩模币OMG-嫩模币 OMG/USDT ¥29.7446 276.54万 ¥8,225.56万 0.22% 3 分钟前
70 COMP_SWAPCOMP_SWAP COMP_SWAP/USDT ¥1541.14 5.49万 ¥8,466.89万 0.22% 2020-08-13
71 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/BTC ¥2501.13 3.28万 ¥8,192.07万 0.22% 3 分钟前
72 YFIIYFII YFII/USDT ¥22030.68 3,602.20 ¥7,935.90万 0.21% 3 分钟前
73 XMR-门罗币XMR-门罗币 XMR/BTC ¥740.83 10.07万 ¥7,461.18万 0.2% 3 分钟前
74 TRX-波场TRX-波场 TRX/BTC ¥0.181293 4.14亿 ¥7,510.53万 0.2% 3 分钟前
75 WGRTWGRT WGRT/USDT ¥0.073071 10.27亿 ¥7,502.95万 0.2% 3 分钟前
76 BCH次周-比特现金BCH次周-比特现金 BCH次周/USD ¥2070.43 3.69万 ¥7,636.81万 0.2% 2020-08-21
77 NEO-小蚁NEO-小蚁 NEO/USDT ¥136.16 51.26万 ¥6,979.56万 0.19% 3 分钟前
78 TRX季度-波场TRX季度-波场 TRX季度/USD ¥0.191437 3.79亿 ¥7,246.50万 0.19% 2020-08-21
79 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/USDT ¥325.22 22.10万 ¥7,187.04万 0.19% 3 分钟前
80 XRP永续-瑞波币XRP永续-瑞波币 XRP永续/USDT ¥2.0132 3,560.71万 ¥7,168.43万 0.19% 2020-08-21
81 ETC次季-以太经典ETC次季-以太经典 ETC次季/USD ¥49.8014 132.80万 ¥6,613.58万 0.17% 2020-08-21
82 LTC次周-莱特币LTC次周-莱特币 LTC次周/USDT ¥434.02 14.43万 ¥6,263.52万 0.16% 2020-08-21
83 THETATHETA THETA/USDT ¥4.9004 1,250.52万 ¥6,128.03万 0.16% 3 分钟前
84 ATOM-阿童木ATOM-阿童木 ATOM/USDT ¥37.5339 164.83万 ¥6,186.81万 0.16% 3 分钟前
85 XMR永续-门罗币XMR永续-门罗币 XMR永续/USDT ¥706.87 8.79万 ¥6,212.42万 0.16% 2020-08-21
86 TRX-波场TRX-波场 TRX/USDT ¥0.181388 3.20亿 ¥5,798.96万 0.15% 3 分钟前
87 ETC当周-以太经典ETC当周-以太经典 ETC当周/USD ¥48.4330 113.28万 ¥5,486.53万 0.14% 2020-08-21
88 XRP次季-瑞波币XRP次季-瑞波币 XRP次季/USD ¥2.0484 2,786.78万 ¥5,708.59万 0.15% 2020-08-21
89 BSV-比特币SVBSV-比特币SV BSV/BTC ¥1204.18 4.55万 ¥5,474.41万 0.15% 3 分钟前
90 XRP次季-瑞波币XRP次季-瑞波币 XRP次季/USDT ¥2.0512 2,862.88万 ¥5,872.38万 0.15% 2020-08-21
91 ONT永续-本体ONT永续-本体 ONT永续/USD ¥6.4377 859.01万 ¥5,530.05万 0.14% 2020-08-21
92 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/OKB ¥36.9960 151.96万 ¥5,621.95万 0.15% 3 分钟前
93 TRX永续-波场TRX永续-波场 TRX永续/USD ¥0.188397 3.03亿 ¥5,715.29万 0.15% 2020-08-21
94 LTC当周-莱特币LTC当周-莱特币 LTC当周/USDT ¥434.43 13.37万 ¥5,807.96万 0.15% 2020-08-21
95 PAYPAY PAY/USDT ¥0.481482 1.19亿 ¥5,730.12万 0.15% 3 分钟前
96 CROCRO CRO/USDK ¥1.0349 5,514.80万 ¥5,707.53万 0.15% 3 分钟前
97 BCH次季-比特现金BCH次季-比特现金 BCH次季/USD ¥2118.11 2.46万 ¥5,214.57万 0.14% 2020-08-21
98 ATOM永续-阿童木ATOM永续-阿童木 ATOM永续/USDT ¥42.8004 115.15万 ¥4,928.63万 0.13% 2020-08-21
99 ONT永续-本体ONT永续-本体 ONT永续/USDT ¥6.4474 766.06万 ¥4,939.04万 0.13% 2020-08-21
100 BCH当周-比特现金BCH当周-比特现金 BCH当周/USD ¥2066.42 2.43万 ¥5,030.58万 0.13% 2020-08-21
101 APMAPM APM/USDT ¥0.576420 8,804.82万 ¥5,075.27万 0.13% 3 分钟前
102 ZILZIL ZIL/USDT ¥0.133443 3.68亿 ¥4,904.86万 0.13% 3 分钟前
103 KCASHKCASH KCASH/USDT ¥0.475302 1.05亿 ¥4,993.73万 0.13% 3 分钟前
104 SUSHISUSHI SUSHI/USDT ¥9.0524 533.63万 ¥4,830.60万 0.13% 3 分钟前
105 FLMFLM FLM/USDT ¥4.3530 1,019.17万 ¥4,436.46万 0.12% 3 分钟前
106 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/USDT ¥17.7449 257.61万 ¥4,571.32万 0.12% 3 分钟前
107 XRP次周-瑞波币XRP次周-瑞波币 XRP次周/USD ¥2.0194 2,206.70万 ¥4,456.26万 0.12% 2020-08-21
108 BSV次季-比特币SVBSV次季-比特币SV BSV次季/USDT ¥1476.83 3.20万 ¥4,722.76万 0.12% 2020-08-21
109 ETC永续-以太经典ETC永续-以太经典 ETC永续/USDT ¥48.1358 97.39万 ¥4,687.95万 0.12% 2020-08-21
110 ETC永续-以太经典ETC永续-以太经典 ETC永续/USD ¥48.1635 92.05万 ¥4,433.61万 0.12% 2020-08-21
111 ALGOALGO ALGO/USDT ¥2.4651 1,875.63万 ¥4,623.69万 0.12% 3 分钟前
112 ALGO永续ALGO永续 ALGO永续/USDT ¥4.1971 1,132.65万 ¥4,753.87万 0.12% 2020-08-21
113 XEM-新经币XEM-新经币 XEM/USDT ¥0.799980 5,367.23万 ¥4,293.68万 0.11% 3 分钟前
114 DMDDMD DMD/USDT ¥1174.16 3.53万 ¥4,150.50万 0.11% 3 分钟前
115 BTTBTT BTT/USDT ¥0.002370 171.29亿 ¥4,059.68万 0.11% 3 分钟前
116 TRX季度-波场TRX季度-波场 TRX季度/USDT ¥0.191023 2.01亿 ¥3,842.77万 0.1% 2020-08-21
117 BSV当周-比特币SVBSV当周-比特币SV BSV当周/USD ¥1441.10 2.62万 ¥3,777.99万 0.1% 2020-08-21
118 WBTCWBTC WBTC/USDT ¥73969.61 503.43 ¥3,723.83万 0.1% 3 分钟前
119 ATOM永续-阿童木ATOM永续-阿童木 ATOM永续/USD ¥42.8143 87.49万 ¥3,746.00万 0.1% 2020-08-21
120 XRP次周-瑞波币XRP次周-瑞波币 XRP次周/USDT ¥2.0194 1,963.17万 ¥3,964.47万 0.1% 2020-08-21
121 DASH永续-达世币DASH永续-达世币 DASH永续/USD ¥648.61 5.78万 ¥3,748.20万 0.1% 2020-08-21
122 KNC永续KNC永续 KNC永续/USDT ¥12.7026 290.00万 ¥3,683.77万 0.1% 2020-08-21
123 EOS次季-柚子EOS次季-柚子 EOS次季/USDT ¥25.0320 158.32万 ¥3,963.19万 0.1% 2020-08-21
124 ALGO永续ALGO永续 ALGO永续/USD ¥4.2054 873.29万 ¥3,672.53万 0.1% 2020-08-21
125 COMP永续COMP永续 COMP永续/USDT ¥1300.12 2.86万 ¥3,719.50万 0.1% 2020-08-21
126 LENDLEND LEND/USDT ¥3.8532 939.30万 ¥3,619.32万 0.1% 3 分钟前
127 CROCRO CRO/BTC ¥1.0356 3,753.79万 ¥3,888.79万 0.1% 3 分钟前
128 XTZ永续XTZ永续 XTZ永续/USD ¥26.0203 133.79万 ¥3,481.32万 0.09% 2020-08-21
129 KCASHKCASH KCASH/BTC ¥0.472844 7,455.99万 ¥3,525.52万 0.09% 3 分钟前
130 KLAYKLAY KLAY/USDT ¥3.2604 985.61万 ¥3,213.45万 0.09% 3 分钟前
131 XRP当周-瑞波币XRP当周-瑞波币 XRP当周/USD ¥2.0167 1,676.45万 ¥3,380.82万 0.09% 2020-08-21
132 DASH永续-达世币DASH永续-达世币 DASH永续/USDT ¥648.95 5.51万 ¥3,574.69万 0.09% 2020-08-21
133 NEO永续-小蚁NEO永续-小蚁 NEO永续/USDT ¥126.61 28.62万 ¥3,623.96万 0.09% 2020-08-21
134 TRX-波场TRX-波场 TRX/ETH ¥0.181360 1.83亿 ¥3,316.12万 0.09% 3 分钟前
135 WAVES-波币WAVES-波币 WAVES/USDT ¥18.5394 182.97万 ¥3,392.25万 0.09% 3 分钟前
136 XTZXTZ XTZ/USDT ¥15.5786 217.72万 ¥3,391.81万 0.09% 3 分钟前
137 OMG-嫩模币OMG-嫩模币 OMG/BTC ¥29.6733 117.81万 ¥3,495.84万 0.09% 3 分钟前
138 BSV次季-比特币SVBSV次季-比特币SV BSV次季/USD ¥1488.17 2.30万 ¥3,429.49万 0.09% 2020-08-21
139 AVAXAVAX AVAX/USDT ¥29.8464 108.77万 ¥3,246.39万 0.09% 3 分钟前
140 BAND-半岛协议BAND-半岛协议 BAND/USDT ¥48.0803 67.60万 ¥3,250.36万 0.09% 3 分钟前
141 THETATHETA THETA/BTC ¥4.9058 688.19万 ¥3,376.28万 0.09% 3 分钟前
142 XLM-恒星币XLM-恒星币 XLM/USDT ¥0.515097 6,221.20万 ¥3,204.53万 0.09% 3 分钟前
143 XRP当周-瑞波币XRP当周-瑞波币 XRP当周/USDT ¥2.0194 1,631.98万 ¥3,295.66万 0.09% 2020-08-21
144 CROCRO CRO/USDT ¥1.0349 3,135.55万 ¥3,245.13万 0.09% 3 分钟前
145 EOS次周-柚子EOS次周-柚子 EOS次周/USDT ¥24.6726 142.00万 ¥3,503.61万 0.09% 2020-08-21
146 ZEC永续-大零币ZEC永续-大零币 ZEC永续/USD ¥547.70 6.24万 ¥3,418.21万 0.09% 2020-08-21
147 PAXPAX PAX/USDT ¥6.7971 454.29万 ¥3,087.83万 0.08% 3 分钟前
148 ZILZIL ZIL/BTC ¥0.133199 2.31亿 ¥3,078.11万 0.08% 3 分钟前
149 DIADIA DIA/USDT ¥9.8469 311.39万 ¥3,066.25万 0.08% 3 分钟前
150 BCH当周-比特现金BCH当周-比特现金 BCH当周/USDT ¥2067.94 1.37万 ¥2,837.54万 0.07% 2020-08-21
151 BCH次季-比特现金BCH次季-比特现金 BCH次季/USDT ¥2115.00 1.53万 ¥3,242.30万 0.08% 2020-08-21
152 TRUE-初链TRUE-初链 TRUE/BTC ¥1.6869 1,704.95万 ¥2,876.50万 0.08% 3 分钟前
153 TRX次季-波场TRX次季-波场 TRX次季/USD ¥0.195446 1.31亿 ¥2,567.38万 0.07% 2020-08-21
154 ETC季度-以太经典ETC季度-以太经典 ETC季度/USDT ¥48.8891 65.09万 ¥3,182.34万 0.08% 2020-08-21
155 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/USDT ¥1.6584 1,585.79万 ¥2,629.81万 0.07% 3 分钟前
156 XTZXTZ XTZ/BTC ¥15.5392 165.79万 ¥2,576.30万 0.07% 3 分钟前
157 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/OKB ¥324.04 8.05万 ¥2,608.98万 0.07% 3 分钟前
158 ZEC-大零币ZEC-大零币 ZEC/BTC ¥445.02 6.01万 ¥2,673.31万 0.07% 3 分钟前
159 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/USDT ¥37.2690 74.02万 ¥2,758.78万 0.07% 3 分钟前
160 ADA永续-艾达币ADA永续-艾达币 ADA永续/USDT ¥0.911574 3,178.01万 ¥2,896.77万 0.08% 2020-08-21
161 ZEC永续-大零币ZEC永续-大零币 ZEC永续/USDT ¥547.91 5.42万 ¥2,969.05万 0.08% 2020-08-21
162 KNC永续KNC永续 KNC永续/USD ¥12.7164 244.82万 ¥3,113.28万 0.08% 2020-08-21
163 XTZ永续XTZ永续 XTZ永续/USDT ¥26.0203 113.94万 ¥2,964.64万 0.08% 2020-08-21
164 ONT-本体ONT-本体 ONT/USDT ¥4.4175 627.80万 ¥2,773.35万 0.07% 3 分钟前
165 CNTMCNTM CNTM/USDT ¥11.6466 271.00万 ¥3,156.20万 0.08% 3 分钟前
166 ADA永续-艾达币ADA永续-艾达币 ADA永续/USD ¥0.910192 2,998.88万 ¥2,729.14万 0.07% 2020-08-21
167 CRVCRV CRV/USDT ¥6.6348 461.70万 ¥3,063.31万 0.08% 3 分钟前
168 BSV当周-比特币SVBSV当周-比特币SV BSV当周/USDT ¥1440.69 2.02万 ¥2,908.60万 0.08% 2020-08-21
169 BCH次周-比特现金BCH次周-比特现金 BCH次周/USDT ¥2067.25 1.46万 ¥3,019.88万 0.08% 2020-08-21
170 SRMSRM SRM/USDT ¥12.8622 236.46万 ¥3,041.41万 0.08% 3 分钟前
171 TRX次周-波场TRX次周-波场 TRX次周/USD ¥0.189641 1.18亿 ¥2,230.20万 0.06% 2020-08-21
172 ATOM-阿童木ATOM-阿童木 ATOM/BTC ¥37.5169 55.85万 ¥2,095.49万 0.06% 3 分钟前
173 BSV次周-比特币SVBSV次周-比特币SV BSV次周/USDT ¥1446.15 1.60万 ¥2,310.65万 0.06% 2020-08-21
174 TRX当周-波场TRX当周-波场 TRX当周/USD ¥0.189571 1.26亿 ¥2,393.31万 0.06% 2020-08-21
175 DASH-达世币DASH-达世币 DASH/USDT ¥479.92 4.79万 ¥2,299.93万 0.06% 3 分钟前
176 BSV次周-比特币SVBSV次周-比特币SV BSV次周/USD ¥1445.32 1.62万 ¥2,345.66万 0.06% 2020-08-21
177 TRX次季-波场TRX次季-波场 TRX次季/USDT ¥0.194617 1.19亿 ¥2,309.94万 0.06% 2020-08-21
178 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/USDT ¥17.0386 142.58万 ¥2,429.32万 0.06% 3 分钟前
179 EOS当周-柚子EOS当周-柚子 EOS当周/USDT ¥24.6726 96.74万 ¥2,386.76万 0.06% 2020-08-21
180 DOT-波卡币DOT-波卡币 DOT/BTC ¥31.0050 74.33万 ¥2,304.57万 0.06% 3 分钟前
181 LENDLEND LEND/BTC ¥3.8539 555.62万 ¥2,141.23万 0.06% 3 分钟前
182 IOSTIOST IOST/USDT ¥0.040698 5.99亿 ¥2,439.72万 0.06% 3 分钟前
183 BCH-比特现金BCH-比特现金 BCH/BTC ¥1581.35 1.36万 ¥2,151.68万 0.06% 3 分钟前
184 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/BTC ¥325.37 5.98万 ¥1,947.20万 0.05% 3 分钟前
185 RFUELRFUEL RFUEL/USDT ¥1.0730 1,765.49万 ¥1,894.33万 0.05% 3 分钟前
186 MOF-分子未来MOF-分子未来 MOF/USDT ¥1.4791 1,342.41万 ¥1,985.53万 0.05% 3 分钟前
187 RENREN REN/BTC ¥1.8573 975.71万 ¥1,812.22万 0.05% 3 分钟前
188 IOST永续IOST永续 IOST永续/USDT ¥0.052165 3.34亿 ¥1,742.85万 0.05% 2020-08-21
189 IOST永续IOST永续 IOST永续/USD ¥0.052124 3.76亿 ¥1,960.81万 0.05% 2020-08-21
190 ABT-区块基石ABT-区块基石 ABT/USDT ¥0.664839 2,009.85万 ¥1,336.23万 0.04% 3 分钟前
191 ETC次季-以太经典ETC次季-以太经典 ETC次季/USDT ¥49.5733 29.50万 ¥1,462.51万 0.04% 2020-08-21
192 KLAYKLAY KLAY/BTC ¥3.3011 436.61万 ¥1,441.26万 0.04% 3 分钟前
193 SUNSUN SUN/USDT ¥118.16 13.57万 ¥1,604.01万 0.04% 3 分钟前
194 TRX次周-波场TRX次周-波场 TRX次周/USDT ¥0.189710 9,085.20万 ¥1,723.55万 0.04% 2020-08-21
195 XMR永续-门罗币XMR永续-门罗币 XMR永续/USD ¥707.01 2.31万 ¥1,631.36万 0.04% 2020-08-21
196 STORJSTORJ STORJ/USDT ¥3.4084 404.79万 ¥1,379.70万 0.04% 3 分钟前
197 HPB-芯链HPB-芯链 HPB/USDT ¥2.2335 623.37万 ¥1,392.32万 0.04% 2020-03-30
198 THETA永续THETA永续 THETA永续/USD ¥3.2144 502.88万 ¥1,616.43万 0.04% 2020-08-21
199 MKRMKR MKR/USDT ¥4037.25 3,785.45 ¥1,528.28万 0.04% 3 分钟前
200 NEO-小蚁NEO-小蚁 NEO/BTC ¥136.23 9.71万 ¥1,322.97万 0.04% 3 分钟前
201 BAND-半岛协议BAND-半岛协议 BAND/BTC ¥48.1726 27.50万 ¥1,324.74万 0.04% 3 分钟前
202 SNXSNX SNX/USDT ¥33.8531 45.70万 ¥1,546.99万 0.04% 3 分钟前
203 THETA永续THETA永续 THETA永续/USDT ¥3.2109 450.70万 ¥1,447.16万 0.04% 2020-08-21
204 WINWIN WIN/USDT ¥0.011178 12.31亿 ¥1,375.82万 0.04% 2020-03-30
205 DGB-极特币DGB-极特币 DGB/BTC ¥0.193876 6,607.95万 ¥1,281.10万 0.03% 3 分钟前
206 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/BTC ¥17.7591 71.25万 ¥1,265.35万 0.03% 3 分钟前
207 WINWIN WIN/BTC ¥0.011150 10.43亿 ¥1,162.59万 0.03% 2020-03-30
208 ALGOALGO ALGO/BTC ¥2.4712 456.58万 ¥1,128.44万 0.03% 3 分钟前
209 WNXMWNXM WNXM/ETH ¥258.41 3.69万 ¥954.73万 0.03% 3 分钟前
210 TRX当周-波场TRX当周-波场 TRX当周/USDT ¥0.189295 5,851.20万 ¥1,107.60万 0.03% 2020-08-21
211 IOTA永续-埃欧塔IOTA永续-埃欧塔 IOTA永续/USDT ¥2.9427 361.19万 ¥1,062.89万 0.03% 2020-08-21
212 IPC-知产链IPC-知产链 IPC/USDT ¥1.2915 824.73万 ¥1,065.13万 0.03% 2020-03-30
213 HDAOHDAO HDAO/USDT ¥0.116058 1.06亿 ¥1,229.70万 0.03% 3 分钟前
214 XEM-新经币XEM-新经币 XEM/BTC ¥0.798622 1,380.67万 ¥1,102.38万 0.03% 3 分钟前
215 COMPCOMP COMP/USDT ¥938.99 1.25万 ¥1,176.80万 0.03% 3 分钟前
216 SWFTC-速币SWFTC-速币 SWFTC/ETH ¥0.007932 13.44亿 ¥1,065.53万 0.03% 3 分钟前
217 ITC-万物链ITC-万物链 ITC/USDT ¥0.608474 1,550.74万 ¥943.59万 0.03% 3 分钟前
218 ELFELF ELF/BTC ¥0.698794 1,457.32万 ¥1,017.99万 0.03% 3 分钟前
219 XLM永续-恒星币XLM永续-恒星币 XLM永续/USDT ¥0.736723 1,650.46万 ¥1,215.36万 0.03% 2020-08-21
220 DGB-极特币DGB-极特币 DGB/USDT ¥0.193747 5,725.28万 ¥1,109.26万 0.03% 3 分钟前
221 BAT-注意力币BAT-注意力币 BAT/USDT ¥1.6631 584.81万 ¥972.61万 0.03% 3 分钟前
222 STC-星链STC-星链 STC/USDT ¥0.056317 2.30亿 ¥1,295.25万 0.03% 2020-03-30
223 SRMSRM SRM/BTC ¥12.8017 90.20万 ¥1,154.68万 0.03% 3 分钟前
224 XUC-雪币XUC-雪币 XUC/USDT ¥10.5057 114.65万 ¥1,204.49万 0.03% 3 分钟前
225 GTOGTO GTO/ETH ¥0.069791 1.74亿 ¥1,215.09万 0.03% 3 分钟前
226 ETC次周-以太经典ETC次周-以太经典 ETC次周/USDT ¥48.5781 20.15万 ¥978.99万 0.03% 2020-08-21
227 IOTA-埃欧塔IOTA-埃欧塔 IOTA/USDT ¥1.9225 670.02万 ¥1,288.14万 0.03% 3 分钟前
228 XLM永续-恒星币XLM永续-恒星币 XLM永续/USD ¥0.736723 1,643.88万 ¥1,210.74万 0.03% 2020-08-21
229 WAVES-波币WAVES-波币 WAVES/BTC ¥18.5734 62.50万 ¥1,160.74万 0.03% 3 分钟前
230 AVAXAVAX AVAX/BTC ¥29.7473 35.61万 ¥1,059.26万 0.03% 3 分钟前
231 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/OKB ¥17.6824 49.07万 ¥867.65万 0.02% 3 分钟前
232 DOGE-狗狗币DOGE-狗狗币 DOGE/USDT ¥0.018098 4.48亿 ¥810.50万 0.02% 3 分钟前
233 ANT-阿拉贡ANT-阿拉贡 ANT/USDT ¥25.8194 23.81万 ¥614.80万 0.02% 3 分钟前
234 UTKUTK UTK/USDT ¥0.880114 723.82万 ¥637.04万 0.02% 3 分钟前
235 TRBTRB TRB/USDT ¥157.89 5.12万 ¥808.55万 0.02% 3 分钟前
236 WINGWING WING/USDT ¥111.92 5.35万 ¥598.33万 0.02% 3 分钟前
237 DOGE_SWAP-狗狗币DOGE_SWAP-狗狗币 DOGE_SWAP/USDT ¥0.023908 3.74亿 ¥893.34万 0.02% 2020-08-13
238 INXINX INX/USDT ¥0.488952 1,188.11万 ¥580.93万 0.02% 3 分钟前
239 TMTG-点石成金TMTG-点石成金 TMTG/BTC ¥0.197571 3,365.89万 ¥665.01万 0.02% 3 分钟前
240 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/BTC ¥1.6584 432.09万 ¥716.53万 0.02% 3 分钟前
241 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/BTC ¥17.0196 37.58万 ¥639.61万 0.02% 3 分钟前
242 SSCSSC SSC/USDT ¥0.029346 2.25亿 ¥658.81万 0.02% 2020-03-30
243 KNCKNC KNC/BTC ¥6.9852 83.06万 ¥580.17万 0.02% 3 分钟前
244 DOGE永续-狗狗币DOGE永续-狗狗币 DOGE永续/USDT ¥0.024396 2.96亿 ¥721.87万 0.02% 2020-08-21
245 ETC当周-以太经典ETC当周-以太经典 ETC当周/USDT ¥48.3155 18.89万 ¥912.44万 0.02% 2020-08-21
246 CTCCTC CTC/BTC ¥4.1221 162.11万 ¥668.27万 0.02% 3 分钟前
247 AAC-锐角币AAC-锐角币 AAC/BTC ¥0.012690 7.29亿 ¥925.57万 0.02% 2020-09-11
248 BALBAL BAL/USDT ¥115.99 6.10万 ¥707.81万 0.02% 3 分钟前
249 OKB-OK币OKB-OK币 OKB/ETH ¥43.1514 17.31万 ¥746.94万 0.02% 3 分钟前
250 IOTA永续-埃欧塔IOTA永续-埃欧塔 IOTA永续/USD ¥2.9448 294.33万 ¥866.75万 0.02% 2020-08-21
251 KNCKNC KNC/USDT ¥6.9744 119.27万 ¥831.85万 0.02% 3 分钟前
252 KSMKSM KSM/USDT ¥243.05 2.47万 ¥601.54万 0.02% 3 分钟前
253 BAT-注意力币BAT-注意力币 BAT/BTC ¥1.6645 382.82万 ¥637.10万 0.02% 3 分钟前
254 ZRX-0x协议ZRX-0x协议 ZRX/USDT ¥2.8189 228.78万 ¥644.91万 0.02% 3 分钟前
255 TMTG-点石成金TMTG-点石成金 TMTG/USDT ¥0.196260 4,618.50万 ¥906.43万 0.02% 3 分钟前
256 FAIRFAIR FAIR/USDT ¥0.040339 2.17亿 ¥874.74万 0.02% 3 分钟前
257 CRVCRV CRV/BTC ¥6.6375 138.01万 ¥916.07万 0.02% 3 分钟前
258 BNTBNT BNT/USDT ¥7.5788 117.74万 ¥892.31万 0.02% 3 分钟前
259 CTCCTC CTC/USDT ¥4.1235 141.44万 ¥583.22万 0.02% 3 分钟前
260 SFGSFG SFG/USDT ¥16.1150 36.31万 ¥585.12万 0.02% 3 分钟前
261 SWFTC-速币SWFTC-速币 SWFTC/USDT ¥0.007912 7.99亿 ¥631.83万 0.02% 3 分钟前
262 IOSTIOST IOST/BTC ¥0.040678 2.26亿 ¥918.25万 0.02% 3 分钟前
263 BTM-比原链BTM-比原链 BTM/USDT ¥0.482840 1,446.82万 ¥698.58万 0.02% 3 分钟前
264 CVPCVP CVP/USDT ¥20.8484 39.92万 ¥832.33万 0.02% 3 分钟前
265 LIGHT-光链LIGHT-光链 LIGHT/USDT ¥0.000120 593.00亿 ¥710.37万 0.02% 2020-03-30
266 FRONTFRONT FRONT/USDT ¥2.3361 245.69万 ¥573.96万 0.02% 3 分钟前
267 LRC-路印协议LRC-路印协议 LRC/USDT ¥1.4845 490.51万 ¥728.17万 0.02% 3 分钟前
268 ELFELF ELF/USDT ¥0.697436 957.61万 ¥667.87万 0.02% 3 分钟前
269 BNTBNT BNT/BTC ¥7.5475 113.46万 ¥856.34万 0.02% 3 分钟前
270 ICXICX ICX/USDT ¥2.9514 244.38万 ¥721.26万 0.02% 3 分钟前
271 HCHC HC/USDT ¥8.3326 39.23万 ¥326.92万 0.01% 3 分钟前
272 LINK季度LINK季度 LINK季度/USD ¥107.81 4.19万 ¥451.81万 0.01% 2020-08-21
273 INT-英特币INT-英特币 INT/USDT ¥0.093716 2,916.70万 ¥273.34万 0.01% 3 分钟前
274 MKRMKR MKR/BTC ¥4047.64 1,254.71 ¥507.86万 0.01% 3 分钟前
275 DASH-达世币DASH-达世币 DASH/BTC ¥480.24 5,841.88 ¥280.55万 0.01% 3 分钟前
276 ICXICX ICX/BTC ¥2.9453 125.40万 ¥369.30万 0.01% 3 分钟前
277 ZRX-0x协议ZRX-0x协议 ZRX/BTC ¥2.8210 198.40万 ¥559.63万 0.01% 3 分钟前
278 NDNNDN NDN/USDT ¥0.055408 9,652.64万 ¥534.83万 0.01% 3 分钟前
279 SWRVSWRV SWRV/USDT ¥8.8419 63.44万 ¥560.93万 0.01% 3 分钟前
280 BALBAL BAL/BTC ¥116.03 4.11万 ¥477.23万 0.01% 3 分钟前
281 BOTBOT BOT/USDT ¥2705.33 1,325.22 ¥358.52万 0.01% 3 分钟前
282 AVAXAVAX AVAX/ETH ¥29.8682 13.12万 ¥391.96万 0.01% 3 分钟前
283 WXTWXT WXT/BTC ¥0.061717 3,535.18万 ¥218.17万 0.01% 3 分钟前
284 BHP-算力币BHP-算力币 BHP/USDT ¥4.1860 55.77万 ¥233.43万 0.01% 3 分钟前
285 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/ETH ¥17.7612 28.54万 ¥506.97万 0.01% 3 分钟前
286 MXTMXT MXT/USDT ¥0.038912 9,113.59万 ¥354.63万 0.01% 3 分钟前
287 TAITAI TAI/USDT ¥9.1678 25.32万 ¥232.12万 0.01% 3 分钟前
288 DOT永续-波卡币DOT永续-波卡币 DOT永续/USDT ¥2411.90 1,935.80 ¥466.90万 0.01% 2020-08-21
289 OMG-嫩模币OMG-嫩模币 OMG/ETH ¥29.7181 6.99万 ¥207.85万 0.01% 3 分钟前
290 JSTJST JST/BTC ¥0.244931 791.99万 ¥193.98万 0.01% 3 分钟前
291 ZILZIL ZIL/ETH ¥0.133579 1,745.24万 ¥233.13万 0.01% 3 分钟前
292 CVT-数脉链CVT-数脉链 CVT/USDT ¥0.864494 313.09万 ¥270.75万 0.01% 3 分钟前
293 RNTRNT RNT/USDT ¥0.139895 2,155.89万 ¥301.60万 0.01% 3 分钟前
294 PRA-般若PRA-般若 PRA/USDT ¥0.976768 219.08万 ¥213.99万 0.01% 2020-03-30
295 XMR-门罗币XMR-门罗币 XMR/ETH ¥740.42 4,358.44 ¥322.72万 0.01% 3 分钟前
296 ROADROAD ROAD/USDT ¥0.640391 859.02万 ¥550.11万 0.01% 3 分钟前
297 YOUYOU YOU/USDT ¥0.045228 4,470.41万 ¥202.19万 0.01% 3 分钟前
298 WINWIN WIN/ETH ¥0.011192 2.05亿 ¥229.57万 0.01% 2020-03-30
299 JSTJST JST/USDT ¥0.244476 2,287.14万 ¥559.15万 0.01% 3 分钟前
300 LINK次周LINK次周 LINK次周/USDT ¥105.30 4.03万 ¥424.10万 0.01% 2020-08-21
301 MIOTA永续-埃欧塔MIOTA永续-埃欧塔 MIOTA永续/USD ¥1.7749 315.29万 ¥559.61万 0.01% 2020-07-20
302 BTG-比特黄金BTG-比特黄金 BTG/USDT ¥55.2108 7.00万 ¥386.64万 0.01% 3 分钟前
303 LINK季度LINK季度 LINK季度/USDT ¥107.67 2.06万 ¥221.63万 0.01% 2020-08-21
304 HYCHYC HYC/USDT ¥0.023293 1.50亿 ¥350.12万 0.01% 3 分钟前
305 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/ETH ¥325.45 6,167.20 ¥200.71万 0.01% 3 分钟前
306 LINKLINK LINK/BTC ¥70.4458 3.59万 ¥252.72万 0.01% 3 分钟前
307 MANAMANA MANA/USDT ¥0.579951 614.14万 ¥356.17万 0.01% 3 分钟前
308 PAXPAX PAX/BTC ¥6.8005 31.08万 ¥211.37万 0.01% 3 分钟前
309 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/BTC ¥37.2208 13.79万 ¥513.10万 0.01% 3 分钟前
310 ONT-本体ONT-本体 ONT/BTC ¥4.4175 108.53万 ¥479.46万 0.01% 3 分钟前
311 RVNRVN RVN/USDT ¥0.097315 2,327.79万 ¥226.53万 0.01% 3 分钟前
312 PSTPST PST/USDT ¥0.137178 1,711.41万 ¥234.77万 0.01% 3 分钟前
313 PSTPST PST/BTC ¥0.136893 1,623.23万 ¥222.21万 0.01% 3 分钟前
314 WNXMWNXM WNXM/USDT ¥258.06 1.93万 ¥498.81万 0.01% 3 分钟前
315 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/USDK ¥2501.53 1,245.82 ¥311.65万 0.01% 3 分钟前
316 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/ETH ¥1.6563 132.01万 ¥218.61万 0.01% 3 分钟前
317 XLM-恒星币XLM-恒星币 XLM/BTC ¥0.515023 1,051.97万 ¥541.79万 0.01% 3 分钟前
318 SSCSSC SSC/BTC ¥0.029700 9,594.34万 ¥284.92万 0.01% 2020-03-30
319 PAYPAY PAY/BTC ¥0.485421 840.14万 ¥407.82万 0.01% 3 分钟前
320 MANAMANA MANA/BTC ¥0.580882 609.77万 ¥354.20万 0.01% 3 分钟前
321 GNTGNT GNT/USDT ¥0.708301 523.28万 ¥370.64万 0.01% 3 分钟前
322 YFIYFI YFI/ETH ¥165351.34 15.98 ¥264.25万 0.01% 3 分钟前
323 DEPDEP DEP/USDT ¥0.046118 1.08亿 ¥499.48万 0.01% 3 分钟前
324 LRC-路印协议LRC-路印协议 LRC/BTC ¥1.4872 251.31万 ¥373.79万 0.01% 3 分钟前
325 SRM永续SRM永续 SRM永续/USDT ¥11.4517 42.53万 ¥487.07万 0.01% 2020-08-21
326 ACT-A链ACT-A链 ACT/USDT ¥0.061526 4,414.47万 ¥271.61万 0.01% 3 分钟前
327 USDCUSDC USDC/USDT ¥6.7890 30.41万 ¥206.48万 0.01% 3 分钟前
328 YOUYOU YOU/ETH ¥0.045276 6,642.85万 ¥300.77万 0.01% 3 分钟前
329 OMOM OM/USDT ¥1.2203 269.88万 ¥329.35万 0.01% 3 分钟前
330 GTOGTO GTO/BTC ¥0.069560 3,715.06万 ¥258.41万 0.01% 3 分钟前
331 UMAUMA UMA/USDT ¥62.1376 5.28万 ¥328.28万 0.01% 3 分钟前
332 RSRRSR RSR/USDT ¥0.069947 7,279.24万 ¥509.16万 0.01% 3 分钟前
333 NEO-小蚁NEO-小蚁 NEO/OKB ¥135.62 3.61万 ¥489.66万 0.01% 3 分钟前
334 WBTCWBTC WBTC/BTC ¥74034.46 54.69 ¥404.88万 0.01% 3 分钟前
335 SUSHISUSHI SUSHI/ETH ¥9.0802 46.74万 ¥424.44万 0.01% 3 分钟前
336 USDT-泰达币USDT-泰达币 USDT/USDK ¥6.7930 36.20万 ¥245.89万 0.01% 3 分钟前
337 ZYROZYRO ZYRO/USDT ¥1.9015 252.62万 ¥480.36万 0.01% 3 分钟前
338 YFVYFV YFV/USDT ¥49.0989 10.63万 ¥521.94万 0.01% 3 分钟前
339 RSRRSR RSR/BTC ¥0.069560 5,093.17万 ¥354.27万 0.01% 3 分钟前
340 XUC-雪币XUC-雪币 XUC/BTC ¥8.9525 41.23万 ¥369.09万 0.01% 2020-03-30
341 IOTA-埃欧塔IOTA-埃欧塔 IOTA/BTC ¥1.9239 137.19万 ¥263.94万 0.01% 3 分钟前
342 ECEC EC/USDK ¥0.022614 2.22亿 ¥501.66万 0.01% 3 分钟前
343 ECEC EC/USDT ¥0.022614 1.11亿 ¥251.12万 0.01% 3 分钟前
344 ADA-艾达币ADA-艾达币 ADA/USDT ¥0.696757 680.79万 ¥474.30万 0.01% 3 分钟前
345 TUSDTUSD TUSD/USDT ¥6.7937 30.97万 ¥210.40万 0.01% 3 分钟前
346 TRBTRB TRB/ETH ¥158.85 2.17万 ¥345.07万 0.01% 3 分钟前
347 KCASHKCASH KCASH/ETH ¥0.470290 690.50万 ¥324.74万 0.01% 3 分钟前
348 NAS-星云链NAS-星云链 NAS/USDT ¥2.5738 76.53万 ¥196.96万 0.01% 3 分钟前
349 TRUE-初链TRUE-初链 TRUE/USDT ¥1.6910 250.06万 ¥422.84万 0.01% 3 分钟前
350 CAICAI CAI/USDT ¥0.000950 25.09亿 ¥238.31万 0.01% 2020-03-30
351 EDOEDO EDO/BTC ¥4.2785 99.09万 ¥423.93万 0.01% 2020-06-18
352 JSTJST JST/ETH ¥0.265161 945.34万 ¥250.67万 0.01% 3 分钟前
353 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/USDK ¥73997.45 49.14 ¥363.65万 0.01% 3 分钟前
354 TRBTRB TRB/BTC ¥160.72 2.34万 ¥375.71万 0.01% 3 分钟前
355 DOT_SWAP-波卡币DOT_SWAP-波卡币 DOT_SWAP/USDT ¥2431.81 1,660.50 ¥403.80万 0.01% 2020-08-13
356 LENDLEND LEND/ETH ¥3.8573 107.72万 ¥415.51万 0.01% 3 分钟前
357 BCD-比特币钻石BCD-比特币钻石 BCD/USDT ¥3.7011 59.43万 ¥219.94万 0.01% 3 分钟前
358 COMPCOMP COMP/BTC ¥938.65 4,225.48 ¥396.63万 0.01% 3 分钟前
359 ORS-本源币ORS-本源币 ORS/BTC ¥0.021018 1.08亿 ¥226.96万 0.01% 3 分钟前
360 BHP-算力币BHP-算力币 BHP/BTC ¥4.1907 103.56万 ¥433.97万 0.01% 3 分钟前
361 EDOEDO EDO/USDT ¥4.4992 115.73万 ¥520.71万 0.01% 2020-06-18
362 UNIUNI UNI/BTC ¥30.3388 8.25万 ¥250.37万 0.01% 3 分钟前
363 INXINX INX/BTC ¥0.482467 132.44万 ¥63.90万 0.0% 3 分钟前
364 ARKARK ARK/BTC ¥2.0645 44.59 ¥92.07 0.0% 3 分钟前
365 TRX-波场TRX-波场 TRX/USDK ¥0.181591 189.61万 ¥34.43万 0.0% 3 分钟前
366 ADA-艾达币ADA-艾达币 ADA/ETH ¥0.715771 2.48万 ¥1.77万 0.0% 3 分钟前
367 KANKAN KAN/OKB ¥0.030996 69.31万 ¥2.15万 0.0% 2019-08-07
368 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/ETH ¥17.0604 6.68万 ¥113.96万 0.0% 3 分钟前
369 TRX-波场TRX-波场 TRX/USDC ¥0.179703 3.24万 ¥5,817.44 0.0% 3 分钟前
370 WXTWXT WXT/OKB ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-09-09
371 CAICAI CAI/OKB ¥0.000866 1.23亿 ¥10.69万 0.0% 2019-08-07
372 AAC-锐角币AAC-锐角币 AAC/USDT ¥0.013039 228.49万 ¥2.98万 0.0% 3 分钟前
373 IOTA-埃欧塔IOTA-埃欧塔 IOTA/ETH ¥1.9259 15.68万 ¥30.21万 0.0% 3 分钟前
374 LSK-应用链LSK-应用链 LSK/ETH ¥7.1131 114.14 ¥811.89 0.0% 2020-03-30
375 BOTBOT BOT/ETH ¥2681.63 633.65 ¥169.92万 0.0% 3 分钟前
376 PRA-般若PRA-般若 PRA/ETH ¥0.981730 49.71万 ¥48.80万 0.0% 2020-03-30
377 DGD-黄金代币DGD-黄金代币 DGD/USDT ¥185.56 5,174.42 ¥96.01万 0.0% 2020-04-04
378 TCTTCT TCT/BTC ¥0.066599 18.32万 ¥1.22万 0.0% 3 分钟前
379 EGTEGT EGT/OKB ¥0.006015 102.99 ¥.62 0.0% 2020-09-11
380 REPREP REP/USDT ¥98.8091 6,106.18 ¥60.33万 0.0% 3 分钟前
381 GASGAS GAS/BTC ¥11.1739 4.63万 ¥51.72万 0.0% 3 分钟前
382 REF-引荐令牌REF-引荐令牌 REF/ETH ¥0.139998 873.93 ¥122.35 0.0% 2020-04-17
383 XAS-阿希币XAS-阿希币 XAS/BTC ¥0.489858 159.62万 ¥78.19万 0.0% 2020-03-30
384 BCH-比特现金BCH-比特现金 BCH/USDK ¥1579.52 41.77 ¥6.60万 0.0% 3 分钟前
385 CVCCVC CVC/ETH ¥0.180111 12.91万 ¥2.33万 0.0% 3 分钟前
386 UNIUNI UNI/ETH ¥30.2987 1.88万 ¥56.81万 0.0% 3 分钟前
387 QUNQUN QUN/ETH ¥0.058620 165.91万 ¥9.73万 0.0% 2020-03-30
388 BCH-比特现金BCH-比特现金 BCH/USDC ¥1576.67 2.80 ¥4,412.93 0.0% 3 分钟前
389 AE-阿姨币AE-阿姨币 AE/ETH ¥0.835293 2.14万 ¥1.79万 0.0% 3 分钟前
390 ORS-本源币ORS-本源币 ORS/ETH ¥0.021011 2,387.64万 ¥50.17万 0.0% 3 分钟前
391 ORS-本源币ORS-本源币 ORS/OKB ¥0.158818 18.58万 ¥2.95万 0.0% 2019-08-07
392 RENREN REN/ETH ¥1.8560 58.26万 ¥108.14万 0.0% 3 分钟前
393 VSYSVSYS VSYS/USDK ¥0.0 0 ¥0 0.0% 1天前
394 DADIDADI DADI/BTC ¥0.494062 192.27 ¥94.99 0.0% 2020-03-30
395 CMT-草莓糖CMT-草莓糖 CMT/USDT ¥0.067910 605.27万 ¥41.10万 0.0% 3 分钟前
396 PPTPPT PPT/ETH ¥5.2675 5,627.79 ¥2.96万 0.0% 2019-08-07
397 VIBVIB VIB/BTC ¥0.107298 56.12万 ¥6.02万 0.0% 3 分钟前
398 CTXCCTXC CTXC/USDT ¥0.653973 115.12万 ¥75.29万 0.0% 3 分钟前
399 CTXCCTXC CTXC/ETH ¥0.652900 250.98万 ¥163.86万 0.0% 3 分钟前
400 VSYSVSYS VSYS/USDT ¥0.137857 235.67万 ¥32.49万 0.0% 3 分钟前
401 CHATCHAT CHAT/USDT ¥0.012563 84.07万 ¥1.06万 0.0% 3 分钟前
402 LINK次季LINK次季 LINK次季/USDT ¥106.96 8,225.00 ¥87.97万 0.0% 2020-08-21
403 INSURINSUR INSUR/BTC ¥0.001623 2,145.06万 ¥3.48万 0.0% 2020-03-30
404 LIGHT-光链LIGHT-光链 LIGHT/BTC ¥0.000124 5.84亿 ¥7.22万 0.0% 2020-03-30
405 CELOCELO CELO/BTC ¥15.6872 4.61万 ¥72.39万 0.0% 3 分钟前
406 EGTEGT EGT/BTC ¥0.005920 79.01万 ¥4,677.23 0.0% 3 分钟前
407 SMTSMT SMT/USDT ¥3.0422 1.92万 ¥5.86万 0.0% 2019-09-14
408 RR R/BTC ¥0.436724 66.50万 ¥29.04万 0.0% 2020-03-30
409 NDNNDN NDN/USDK ¥0.0 0 ¥0 0.0% 1天前
410 CELOCELO CELO/USDT ¥15.7144 7.93万 ¥124.62万 0.0% 3 分钟前
411 ABT-区块基石ABT-区块基石 ABT/ETH ¥0.665409 194.97万 ¥129.74万 0.0% 3 分钟前
412 VSYSVSYS VSYS/BTC ¥0.136893 160.95万 ¥22.03万 0.0% 3 分钟前
413 NAS-星云链NAS-星云链 NAS/ETH ¥2.5765 13.04万 ¥33.61万 0.0% 3 分钟前
414 LBALBA LBA/ETH ¥0.172819 13.16万 ¥2.27万 0.0% 2019-08-07
415 XAS-阿希币XAS-阿希币 XAS/OKB ¥0.525843 2,861.52 ¥1,504.72 0.0% 2019-08-07
416 ONT-本体ONT-本体 ONT/ETH ¥4.4026 7.63万 ¥33.58万 0.0% 3 分钟前
417 TRIOTRIO TRIO/USDT ¥0.005161 5,015.62万 ¥25.89万 0.0% 3 分钟前
418 PSTPST PST/ETH ¥0.799119 1,732.50 ¥1,383.86 0.0% 2019-08-07
419 NANO-纳诺NANO-纳诺 NANO/BTC ¥5.6236 10.70万 ¥60.16万 0.0% 3 分钟前
420 CMT-草莓糖CMT-草莓糖 CMT/ETH ¥0.067795 34.56万 ¥2.34万 0.0% 3 分钟前
421 ACEACE ACE/BTC ¥0.266400 209.57万 ¥55.83万 0.0% 2020-03-30
422 EGLDEGLD EGLD/USDT ¥73.3360 1.54万 ¥113.00万 0.0% 3 分钟前
423 DAIDAI DAI/USDT ¥6.8460 11.28万 ¥77.24万 0.0% 3 分钟前
424 XPRXPR XPR/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 8 小时前
425 ADA-艾达币ADA-艾达币 ADA/OKB ¥0.367798 3.50万 ¥1.29万 0.0% 2020-03-30
426 BCX-比特无限BCX-比特无限 BCX/BTC ¥0.001480 1.06万 ¥15.66 0.0% 3 分钟前
427 VIBVIB VIB/ETH ¥0.162978 16.14万 ¥2.63万 0.0% 2019-08-07
428 SWFTC-速币SWFTC-速币 SWFTC/BTC ¥0.007918 1.04亿 ¥82.00万 0.0% 3 分钟前
429 CVCCVC CVC/USDT ¥0.180641 138.36万 ¥24.99万 0.0% 3 分钟前
430 OMOM OM/ETH ¥1.2210 41.46万 ¥50.62万 0.0% 3 分钟前
431 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/USDK ¥1.6563 7.15万 ¥11.85万 0.0% 3 分钟前
432 RR R/ETH ¥0.750320 1,321.86 ¥991.47 0.0% 2019-08-07
433 INSURINSUR INSUR/ETH ¥0.001657 771.99万 ¥1.28万 0.0% 2020-03-30
434 YOYOYOYO YOYO/BTC ¥0.068284 40.69万 ¥2.78万 0.0% 2020-09-11
435 KANKAN KAN/ETH ¥0.017636 322.18万 ¥5.68万 0.0% 3 分钟前
436 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/USDC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 43 分钟前
437 CHATCHAT CHAT/BTC ¥0.012285 6.07万 ¥745.04 0.0% 3 分钟前
438 MLNMLN MLN/ETH ¥211.88 786.06 ¥16.65万 0.0% 3 分钟前
439 VIBVIB VIB/USDT ¥0.101865 38.21万 ¥3.89万 0.0% 3 分钟前
440 FSNFSN FSN/USDK ¥0.0 0 ¥0 0.0% 1天前
441 FSNFSN FSN/USDT ¥2.5466 3.92万 ¥9.99万 0.0% 3 分钟前
442 GNXGNX GNX/BTC ¥0.166495 377.73万 ¥62.89万 0.0% 3 分钟前
443 CAICAI CAI/BTC ¥0.000954 7.98亿 ¥76.13万 0.0% 2020-03-30
444 GUSD-双子星美元GUSD-双子星美元 GUSD/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 1天前
445 MKRMKR MKR/ETH ¥4027.47 9.73 ¥3.92万 0.0% 3 分钟前
446 ICXICX ICX/ETH ¥1.4850 1.91万 ¥2.84万 0.0% 2020-03-30
447 RFRRFR RFR/USDT ¥0.003829 6,963.38万 ¥26.67万 0.0% 2020-04-17
448 SUNSUN SUN/ETH ¥119.37 1.32万 ¥157.87万 0.0% 3 分钟前
449 ADA-艾达币ADA-艾达币 ADA/BTC ¥0.696757 120.59万 ¥84.06万 0.0% 3 分钟前
450 NMRNMR NMR/USDT ¥211.20 12.36 ¥2,609.99 0.0% 3 分钟前
451 ARDR-阿朵币ARDR-阿朵币 ARDR/BTC ¥0.358151 1,044.18 ¥373.97 0.0% 3 分钟前
452 HBARHBAR HBAR/BTC ¥0.216809 492.83万 ¥106.85万 0.0% 3 分钟前
453 PLGPLG PLG/USDK ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-09-23
454 DOGE-狗狗币DOGE-狗狗币 DOGE/USDK ¥0.0 0 ¥0 0.0% 6 小时前
455 LINK次周LINK次周 LINK次周/USD ¥104.91 2,958.50 ¥31.04万 0.0% 2020-08-21
456 MVPMVP MVP/USDT ¥0.006351 1.25亿 ¥79.15万 0.0% 2020-03-30
457 PLGPLG PLG/USDT ¥0.000951 732.82万 ¥6,967.23 0.0% 3 分钟前
458 ASTAST AST/USDT ¥0.944628 38.01万 ¥35.91万 0.0% 3 分钟前
459 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/OKB ¥15.6510 1,443.81 ¥2.26万 0.0% 2020-03-30
460 IOTA-埃欧塔IOTA-埃欧塔 IOTA/OKB ¥0.0 0 ¥0 0.0% 23 小时前
461 DNADNA DNA/BTC ¥0.023225 21.25万 ¥4,936.45 0.0% 3 分钟前
462 BLOC-积木云BLOC-积木云 BLOC/USDT ¥0.004278 1,054.10万 ¥4.51万 0.0% 3 分钟前
463 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/USDC ¥17.7870 148.12 ¥2,634.57 0.0% 3 分钟前
464 ABLABL ABL/ETH ¥0.071379 196.37万 ¥14.02万 0.0% 2020-03-30
465 TRADETRADE TRADE/ETH ¥5.9285 5.63万 ¥33.36万 0.0% 3 分钟前
466 AERGOAERGO AERGO/BTC ¥0.253073 2.74万 ¥6,930.49 0.0% 3 分钟前
467 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/USDK ¥17.7585 1,107.48 ¥1.97万 0.0% 3 分钟前
468 ORS-本源币ORS-本源币 ORS/USDT ¥0.020916 1,214.95万 ¥25.41万 0.0% 3 分钟前
469 CVT-数脉链CVT-数脉链 CVT/BTC ¥0.873323 3.97万 ¥3.47万 0.0% 3 分钟前
470 GUSD-双子星美元GUSD-双子星美元 GUSD/USDT ¥6.7407 1.54万 ¥10.36万 0.0% 3 分钟前
471 BLOC-积木云BLOC-积木云 BLOC/BTC ¥0.005875 16.58 ¥.0974 0.0% 2020-04-17
472 NANO-纳诺NANO-纳诺 NANO/USDT ¥5.6773 30.09万 ¥170.84万 0.0% 3 分钟前
473 INSURINSUR INSUR/USDT ¥0.001609 1.64亿 ¥26.33万 0.0% 2020-03-30
474 QUNQUN QUN/USDT ¥0.021188 795.50万 ¥16.85万 0.0% 3 分钟前
475 VITEVITE VITE/OKB ¥0.188536 5.64万 ¥1.06万 0.0% 2019-08-07
476 ZEC-大零币ZEC-大零币 ZEC/OKB ¥443.78 2,503.77 ¥111.11万 0.0% 3 分钟前
477 LINK当周LINK当周 LINK当周/USD ¥106.04 2,551.49 ¥27.06万 0.0% 2020-08-21
478 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/OKB ¥1.6611 3.17万 ¥5.27万 0.0% 3 分钟前
479 SNTSNT SNT/ETH ¥0.110989 32.04万 ¥3.56万 0.0% 2020-03-30
480 OF-福币OF-福币 OF/BTC ¥0.001216 8.35亿 ¥101.47万 0.0% 2020-03-30
481 PNKPNK PNK/ETH ¥0.507811 5.25万 ¥2.67万 0.0% 3 分钟前
482 INSINS INS/USDT ¥1.6374 17.02万 ¥27.86万 0.0% 2020-03-30
483 NXT-未来币NXT-未来币 NXT/BTC ¥0.067584 1,192.45 ¥80.59 0.0% 2020-04-17
484 SNCSNC SNC/BTC ¥0.165015 42.09万 ¥6.95万 0.0% 3 分钟前
485 SFGSFG SFG/ETH ¥16.2101 7,794.65 ¥12.64万 0.0% 3 分钟前
486 BEC-美币BEC-美币 BEC/BTC ¥0.415615 90.86万 ¥37.76万 0.0% 2020-03-30
487 IQIQ IQ/USDT ¥0.013310 18.12万 ¥2,412.23 0.0% 3 分钟前
488 ANWANW ANW/USDT ¥1.1226 5.26万 ¥5.90万 0.0% 3 分钟前
489 ZIPZIP ZIP/ETH ¥0.002470 1,725.41万 ¥4.26万 0.0% 2020-03-30
490 ROADROAD ROAD/USDK ¥0.639712 16.18万 ¥10.35万 0.0% 3 分钟前
491 LEOLEO LEO/ETH ¥8.4393 5.67 ¥47.89 0.0% 2020-09-11
492 XLM-恒星币XLM-恒星币 XLM/ETH ¥0.515315 19.87万 ¥10.24万 0.0% 3 分钟前
493 HDAOHDAO HDAO/USDK ¥0.114768 500.00 ¥57.38 0.0% 3 分钟前
494 ITC-万物链ITC-万物链 ITC/BTC ¥0.614178 5.15万 ¥3.16万 0.0% 3 分钟前
495 TCTTCT TCT/USDT ¥0.069268 150.70万 ¥10.44万 0.0% 3 分钟前
496 BTM-比原链BTM-比原链 BTM/BTC ¥0.483200 272.19万 ¥131.52万 0.0% 3 分钟前
497 ZRX-0x协议ZRX-0x协议 ZRX/ETH ¥2.8264 1.31万 ¥3.71万 0.0% 3 分钟前
498 DPY-天算DPY-天算 DPY/ETH ¥0.309834 123.93万 ¥38.40万 0.0% 2019-08-07
499 INSINS INS/BTC ¥1.6672 46.29万 ¥77.16万 0.0% 2020-03-30
500 SSCSSC SSC/ETH ¥0.029700 307.21万 ¥9.12万 0.0% 2020-03-30
501 FTMFTM FTM/USDK ¥0.0 0 ¥0 0.0% 18 小时前
502 QUNQUN QUN/BTC ¥0.021161 340.71万 ¥7.21万 0.0% 3 分钟前
503 FTMFTM FTM/USDT ¥0.266207 339.35万 ¥90.34万 0.0% 3 分钟前
504 ALVALV ALV/USDT ¥0.003124 521.62万 ¥1.63万 0.0% 3 分钟前
505 VITEVITE VITE/BTC ¥0.119135 1,464.29万 ¥174.45万 0.0% 3 分钟前
506 LEOLEO LEO/USDT ¥8.6993 1,321.40 ¥1.15万 0.0% 3 分钟前
507 ZENZEN ZEN/BTC ¥39.2187 50.80 ¥1,992.14 0.0% 3 分钟前
508 LEOLEO LEO/USDK ¥8.2158 225.40 ¥1,851.84 0.0% 2020-09-24
509 MITH-秘银币MITH-秘银币 MITH/BTC ¥0.039517 2,447.61万 ¥96.72万 0.0% 3 分钟前
510 UGCUGC UGC/ETH ¥0.022017 142.47万 ¥3.14万 0.0% 2019-08-07
511 APIXAPIX APIX/USDT ¥0.989449 4.39万 ¥4.34万 0.0% 3 分钟前
512 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/USDK ¥37.2011 1.75万 ¥65.11万 0.0% 3 分钟前
513 MDAMDA MDA/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 1天前
514 RIORIO RIO/USDT ¥4.1805 43.12万 ¥180.25万 0.0% 3 分钟前
515 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/ETH ¥37.2731 6,708.16 ¥25.00万 0.0% 3 分钟前
516 HYCHYC HYC/ETH ¥0.023341 5,314.98万 ¥124.05万 0.0% 3 分钟前
517 GASGAS GAS/ETH ¥11.1318 12.25万 ¥136.33万 0.0% 3 分钟前
518 ACT-A链ACT-A链 ACT/BTC ¥0.061493 1,095.41万 ¥67.36万 0.0% 3 分钟前
519 GNXGNX GNX/ETH ¥0.168600 19.05万 ¥3.21万 0.0% 3 分钟前
520 HPB-芯链HPB-芯链 HPB/OKB ¥2.9632 6.40万 ¥18.97万 0.0% 2019-08-07
521 AE-阿姨币AE-阿姨币 AE/BTC ¥0.835972 5.44万 ¥4.55万 0.0% 3 分钟前
522 SWRVSWRV SWRV/ETH ¥9.6310 15.62万 ¥150.46万 0.0% 3 分钟前
523 NULS-纳世NULS-纳世 NULS/BTC ¥1.9830 39.87万 ¥79.07万 0.0% 3 分钟前
524 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/USDC ¥37.0205 3,090.41 ¥11.44万 0.0% 3 分钟前
525 CVCCVC CVC/BTC ¥0.181293 140.18万 ¥25.41万 0.0% 3 分钟前
526 DADIDADI DADI/USDT ¥0.499725 6,390.57 ¥3,193.56 0.0% 2020-03-30
527 OXTOXT OXT/BTC ¥1.9966 6.60万 ¥13.17万 0.0% 3 分钟前
528 VITEVITE VITE/ETH ¥0.189164 48.40万 ¥9.16万 0.0% 2019-08-07
529 MANAMANA MANA/ETH ¥0.582858 82.83万 ¥48.28万 0.0% 3 分钟前
530 MDT-量数币MDT-量数币 MDT/USDT ¥0.095074 155.63万 ¥14.80万 0.0% 3 分钟前
531 MOF-分子未来MOF-分子未来 MOF/ETH ¥1.4961 843.28 ¥1,261.50 0.0% 3 分钟前
532 LBALBA LBA/OKB ¥0.170936 9,733.03 ¥1,663.68 0.0% 2019-08-07
533 BCD-比特币钻石BCD-比特币钻石 BCD/BTC ¥3.6997 1.38万 ¥5.11万 0.0% 3 分钟前
534 LRC-路印协议LRC-路印协议 LRC/ETH ¥1.4832 44.72万 ¥66.34万 0.0% 3 分钟前
535 MVPMVP MVP/ETH ¥0.006190 159.00万 ¥9,842.67 0.0% 2020-03-30
536 UGCUGC UGC/BTC ¥0.021839 17.11万 ¥3,735.32 0.0% 2020-03-30
537 MCOMCO MCO/USDT ¥28.7938 5,421.13 ¥15.61万 0.0% 3 分钟前
538 SNCSNC SNC/ETH ¥0.203222 8.24万 ¥1.67万 0.0% 2020-03-30
539 GASGAS GAS/USDT ¥11.1372 4.08万 ¥45.44万 0.0% 3 分钟前
540 HMCHMC HMC/ETH ¥0.079885 491.09万 ¥39.23万 0.0% 2020-03-30
541 DOT-波卡币DOT-波卡币 DOT/ETH ¥30.5785 2.54万 ¥77.60万 0.0% 3 分钟前
542 APIXAPIX APIX/BTC ¥0.992844 6.02万 ¥5.98万 0.0% 3 分钟前
543 WINWIN WIN/OKB ¥0.004559 2.50亿 ¥113.86万 0.0% 2019-08-07
544 OKB-OK币OKB-OK币 OKB/USDC ¥42.8926 34.37 ¥1,474.39 0.0% 3 分钟前
545 AE-阿姨币AE-阿姨币 AE/OKB ¥0.976947 183.32 ¥179.12 0.0% 2020-06-18
546 MCOMCO MCO/ETH ¥29.0179 1,180.54 ¥3.43万 0.0% 3 分钟前
547 OKB-OK币OKB-OK币 OKB/USDK ¥42.9191 6,242.79 ¥26.79万 0.0% 3 分钟前
548 PPTPPT PPT/USDT ¥1.6230 46.84万 ¥76.03万 0.0% 3 分钟前
549 LSK-应用链LSK-应用链 LSK/USDT ¥8.0813 5.07万 ¥40.96万 0.0% 3 分钟前
550 OXTOXT OXT/USDT ¥1.9979 39.65万 ¥79.22万 0.0% 3 分钟前
551 HYCHYC HYC/BTC ¥0.023307 5,583.52万 ¥130.15万 0.0% 3 分钟前
552 CAICAI CAI/ETH ¥0.000954 9.04亿 ¥86.20万 0.0% 2020-03-30
553 ACT-A链ACT-A链 ACT/ETH ¥0.061746 62.73万 ¥3.87万 0.0% 2020-03-30
554 ZEC-大零币ZEC-大零币 ZEC/ETH ¥445.27 1,802.36 ¥80.25万 0.0% 3 分钟前
555 LIGHT-光链LIGHT-光链 LIGHT/ETH ¥0.000120 4.97亿 ¥5.98万 0.0% 2020-03-30
556 TRX-波场TRX-波场 TRX/OKB ¥0.181551 62.95万 ¥11.43万 0.0% 3 分钟前
557 HPB-芯链HPB-芯链 HPB/BTC ¥2.2562 22.29万 ¥50.29万 0.0% 2020-03-30
558 MDT-量数币MDT-量数币 MDT/ETH ¥0.095081 28.73万 ¥2.73万 0.0% 3 分钟前
559 ETM-以太墨ETM-以太墨 ETM/USDK ¥0.047271 606.22 ¥28.66 0.0% 2020-04-14
560 LBALBA LBA/BTC ¥0.119135 234.39万 ¥27.92万 0.0% 3 分钟前
561 OF-福币OF-福币 OF/ETH ¥0.001219 8.92亿 ¥108.73万 0.0% 2020-03-30
562 LINK当周LINK当周 LINK当周/USDT ¥103.59 2,206.00 ¥22.85万 0.0% 2020-08-21
563 BTTBTT BTT/BTC ¥0.002383 4,494.78万 ¥10.71万 0.0% 3 分钟前
564 RFUELRFUEL RFUEL/ETH ¥1.0757 121.51万 ¥130.70万 0.0% 3 分钟前
565 ETM-以太墨ETM-以太墨 ETM/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 3 分钟前
566 STORJSTORJ STORJ/ETH ¥3.4519 5.96万 ¥20.56万 0.0% 3 分钟前
567 FIL永续FIL永续 FIL永续/USDT ¥165.11 2,801.90 ¥46.26万 0.0% 2020-08-21
568 SHOW-秀币SHOW-秀币 SHOW/USDT ¥0.007868 9,978.85万 ¥78.51万 0.0% 2020-03-30
569 ARKARK ARK/USDT ¥2.0848 58.91 ¥122.81 0.0% 3 分钟前
570 DHTDHT DHT/ETH ¥5.4484 14.44万 ¥78.66万 0.0% 3 分钟前
571 DCR-德信币DCR-德信币 DCR/USDT ¥81.2204 4,709.08 ¥38.25万 0.0% 3 分钟前
572 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/USDC ¥2488.09 225.92 ¥56.21万 0.0% 3 分钟前
573 JFIJFI JFI/USDT ¥1169.27 1,398.66 ¥163.54万 0.0% 3 分钟前
574 YOYOYOYO YOYO/USDT ¥0.060440 49.79万 ¥3.01万 0.0% 3 分钟前
575 ZIPZIP ZIP/BTC ¥0.002475 539.53万 ¥1.34万 0.0% 2020-03-30
576 ITC-万物链ITC-万物链 ITC/ETH ¥1.7793 34.68万 ¥61.69万 0.0% 2019-08-07
577 BEC-美币BEC-美币 BEC/ETH ¥0.507112 71.95 ¥36.49 0.0% 2019-08-07
578 VNT-维特链VNT-维特链 VNT/USDK ¥0.011752 6.45万 ¥757.53 0.0% 2020-03-30
579 CMT-草莓糖CMT-草莓糖 CMT/BTC ¥0.067340 14.87万 ¥1.00万 0.0% 3 分钟前
580 DMGDMG DMG/USDT ¥2.3768 18.79万 ¥44.67万 0.0% 3 分钟前
581 VNT-维特链VNT-维特链 VNT/USDT ¥0.011639 1.28亿 ¥148.90万 0.0% 2020-03-30
582 RNTRNT RNT/ETH ¥0.218549 332.36 ¥72.64 0.0% 2019-08-07
583 KANKAN KAN/BTC ¥0.019320 2.87万 ¥554.78 0.0% 2020-09-11
584 BEC-美币BEC-美币 BEC/USDT ¥0.060866 59.72万 ¥3.63万 0.0% 2020-09-11
585 ORBSORBS ORBS/USDT ¥0.091679 25.75万 ¥2.36万 0.0% 3 分钟前
586 WTC-沃尔顿链WTC-沃尔顿链 WTC/BTC ¥2.7897 19.13万 ¥53.36万 0.0% 3 分钟前
587 SC-云储币SC-云储币 SC/OKB ¥0.021727 1,500.00 ¥32.59 0.0% 2020-09-11
588 SOCSOC SOC/BTC ¥0.019830 18.28万 ¥3,625.10 0.0% 3 分钟前
589 EM-轻挖EM-轻挖 EM/USDK ¥0.0 0 ¥0 0.0% 1天前
590 RVNRVN RVN/BTC ¥0.097675 1,404.09万 ¥137.15万 0.0% 3 分钟前
591 ORBSORBS ORBS/USDK ¥0.094395 3,331.45 ¥314.47 0.0% 3 分钟前
592 MITH-秘银币MITH-秘银币 MITH/ETH ¥0.042777 45.94万 ¥1.97万 0.0% 3 分钟前
593 YOUYOU YOU/OKB ¥0.287170 581.01万 ¥166.85万 0.0% 2019-08-07
594 CRVCRV CRV/ETH ¥6.7543 223.25 ¥1,507.87 0.0% 3 分钟前
595 WBTCWBTC WBTC/ETH ¥74070.39 14.68 ¥108.73万 0.0% 3 分钟前
596 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/DAI ¥2498.82 1.60 ¥4,006.28 0.0% 3 分钟前
597 TOPC-拓扑链TOPC-拓扑链 TOPC/ETH ¥0.035646 23.42万 ¥8,349.26 0.0% 3 分钟前
598 EM-轻挖EM-轻挖 EM/USDT ¥0.041425 1.09 ¥.0452 0.0% 3 分钟前
599 DEPDEP DEP/USDK ¥0.043965 1,920.17万 ¥84.42万 0.0% 3 分钟前
600 BKX-班凯克斯BKX-班凯克斯 BKX/ETH ¥0.066854 16.38万 ¥1.10万 0.0% 2019-08-07
601 NULS-纳世NULS-纳世 NULS/ETH ¥1.9762 11.22万 ¥22.17万 0.0% 3 分钟前
602 SNTSNT SNT/USDT ¥0.169096 1,071.06万 ¥181.11万 0.0% 3 分钟前
603 KANKAN KAN/USDT ¥0.017609 2,110.23万 ¥37.16万 0.0% 3 分钟前
604 SPNDSPND SPND/BTC ¥0.022716 24.25万 ¥5,510.01 0.0% 3 分钟前
605 PMAPMA PMA/BTC ¥0.001480 363.16万 ¥5,374.53 0.0% 3 分钟前
606 YOUYOU YOU/BTC ¥0.045880 1,014.75万 ¥46.56万 0.0% 3 分钟前
607 NULS-纳世NULS-纳世 NULS/USDT ¥1.9809 56.38万 ¥111.68万 0.0% 3 分钟前
608 MOF-分子未来MOF-分子未来 MOF/BTC ¥1.4832 10.43万 ¥15.46万 0.0% 3 分钟前
609 INT-英特币INT-英特币 INT/BTC ¥0.093974 692.78万 ¥65.11万 0.0% 3 分钟前
610 HMCHMC HMC/BTC ¥0.081523 680.04万 ¥55.44万 0.0% 2020-03-30
611 LINKLINK LINK/ETH ¥70.5435 1.26万 ¥88.82万 0.0% 3 分钟前
612 HCHC HC/BTC ¥8.4358 854.39 ¥7,207.36 0.0% 3 分钟前
613 ALGOALGO ALGO/USDK ¥2.4855 4.53 ¥11.26 0.0% 3 分钟前
614 UBTC-比特联储UBTC-比特联储 UBTC/USDT ¥4.5228 383.96 ¥1,736.59 0.0% 3 分钟前
615 MOT-奥林巴斯MOT-奥林巴斯 MOT/USDT ¥0.065921 2.34万 ¥1,545.60 0.0% 2020-03-30
616 NEO-小蚁NEO-小蚁 NEO/ETH ¥136.33 8,443.21 ¥115.11万 0.0% 3 分钟前
617 ZENZEN ZEN/USDT ¥38.5729 1.76万 ¥68.01万 0.0% 3 分钟前
618 AAC-锐角币AAC-锐角币 AAC/ETH ¥0.012802 1.83万 ¥234.41 0.0% 2020-09-11
619 SC-云储币SC-云储币 SC/USDT ¥0.020713 5,202.99万 ¥107.77万 0.0% 3 分钟前
620 DGD-黄金代币DGD-黄金代币 DGD/ETH ¥185.63 2,057.62 ¥38.19万 0.0% 2020-04-04
621 DPY-天算DPY-天算 DPY/USDT ¥0.359377 139.36万 ¥50.08万 0.0% 2020-03-30
622 TRIOTRIO TRIO/ETH ¥0.005153 1.33亿 ¥68.76万 0.0% 3 分钟前
623 UGCUGC UGC/USDT ¥0.021832 842.87万 ¥18.40万 0.0% 2020-03-30
624 BTM-比原链BTM-比原链 BTM/ETH ¥0.485298 168.23万 ¥81.64万 0.0% 3 分钟前
625 DIADIA DIA/ETH ¥10.0812 9.86万 ¥99.37万 0.0% 3 分钟前
626 MCOMCO MCO/BTC ¥28.7850 1.13万 ¥32.56万 0.0% 3 分钟前
627 SC-云储币SC-云储币 SC/ETH ¥0.021011 839.21万 ¥17.63万 0.0% 3 分钟前
628 CIC-云保链CIC-云保链 CIC/ETH ¥0.006284 1.16亿 ¥72.67万 0.0% 2020-03-30
629 RSRRSR RSR/ETH ¥0.070796 178.35万 ¥12.63万 0.0% 3 分钟前
630 ELFELF ELF/ETH ¥0.698115 107.37万 ¥74.94万 0.0% 3 分钟前
631 BTTBTT BTT/ETH ¥0.002451 1,183.28万 ¥2.90万 0.0% 3 分钟前
632 DPY-天算DPY-天算 DPY/BTC ¥0.355925 120.76万 ¥42.98万 0.0% 2020-03-30
633 INT-英特币INT-英特币 INT/ETH ¥0.093811 1,149.49万 ¥107.83万 0.0% 3 分钟前
634 HCHC HC/ETH ¥8.6551 269.85 ¥2,335.63 0.0% 3 分钟前
635 AUTO-Q博智能币AUTO-Q博智能币 AUTO/ETH ¥0.001752 1.36亿 ¥23.91万 0.0% 2020-04-17
636 FAIRFAIR FAIR/ETH ¥0.042899 11.35万 ¥4,868.54 0.0% 3 分钟前
637 MDT-量数币MDT-量数币 MDT/BTC ¥0.096935 15.22万 ¥1.48万 0.0% 3 分钟前
638 ZIPZIP ZIP/USDT ¥0.000362 6.12亿 ¥22.18万 0.0% 2020-09-11
639 ZENZEN ZEN/ETH ¥39.2744 103.35 ¥4,058.84 0.0% 3 分钟前
640 XAS-阿希币XAS-阿希币 XAS/USDT ¥0.460739 359.94万 ¥165.84万 0.0% 2020-03-30
641 SDA-六域链SDA-六域链 SDA/ETH ¥0.012816 5,162.47万 ¥66.18万 0.0% 2020-03-30
642 REPREP REP/ETH ¥99.0610 1,196.10 ¥11.85万 0.0% 3 分钟前
643 XUC-雪币XUC-雪币 XUC/ETH ¥11.9221 2.93万 ¥34.98万 0.0% 2019-08-07
644 PAYPAY PAY/ETH ¥1.0436 7.67万 ¥8.00万 0.0% 2019-08-07
645 LINK次季LINK次季 LINK次季/USD ¥106.56 8,238.42 ¥87.78万 0.0% 2020-08-21
646 FIL_SWAPFIL_SWAP FIL_SWAP/USDT ¥160.38 3,108.30 ¥49.85万 0.0% 2020-08-13
647 SC-云储币SC-云储币 SC/BTC ¥0.020794 7,517.63万 ¥156.32万 0.0% 3 分钟前
648 LAMBLAMB LAMB/USDT ¥0.153477 674.35万 ¥103.50万 0.0% 3 分钟前
649 SNTSNT SNT/BTC ¥0.168716 425.33万 ¥71.76万 0.0% 3 分钟前
650 USDCUSDC USDC/BTC ¥6.7930 3.86万 ¥26.19万 0.0% 3 分钟前
651 DCR-德信币DCR-德信币 DCR/ETH ¥115.58 .59 ¥67.81 0.0% 2020-06-18
652 PMAPMA PMA/USDK ¥0.001358 2.01万 ¥27.26 0.0% 3 分钟前
653 MLNMLN MLN/USDT ¥211.34 6,359.34 ¥134.40万 0.0% 3 分钟前
654 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/DAI ¥73637.05 .0523 ¥3,849.61 0.0% 3 分钟前
655 UCT-优物链UCT-优物链 UCT/ETH ¥0.117559 1,214.74万 ¥142.80万 0.0% 2020-03-30
656 LET-林可爱LET-林可爱 LET/USDT ¥0.095549 2.07万 ¥1,977.13 0.0% 3 分钟前
657 THETATHETA THETA/ETH ¥0.918527 1.46万 ¥1.34万 0.0% 2019-08-07
658 BLOC-积木云BLOC-积木云 BLOC/OKB ¥0.005919 7.21万 ¥426.73 0.0% 2020-04-16
659 XPRXPR XPR/USDT ¥0.073886 207.00 ¥15.29 0.0% 3 分钟前
660 TUSDTUSD TUSD/BTC ¥6.7930 27.29万 ¥185.39万 0.0% 3 分钟前
661 HPB-芯链HPB-芯链 HPB/ETH ¥2.2668 2.07万 ¥4.70万 0.0% 2020-03-30
662 MITH-秘银币MITH-秘银币 MITH/USDT ¥0.039592 1,217.20万 ¥48.19万 0.0% 3 分钟前
663 RFRRFR RFR/BTC ¥0.003780 1,561.22万 ¥5.90万 0.0% 2020-04-17
664 OF-福币OF-福币 OF/USDT ¥0.001212 15.12亿 ¥183.26万 0.0% 2020-03-30
665 LEOLEO LEO/BTC ¥8.9539 12.15 ¥108.79 0.0% 3 分钟前
666 INSINS INS/ETH ¥1.6728 7.13万 ¥11.93万 0.0% 2020-03-30
667 XEM-新经币XEM-新经币 XEM/ETH ¥0.800659 92.80万 ¥74.28万 0.0% 3 分钟前
668 GNTGNT GNT/BTC ¥0.709660 137.62万 ¥97.66万 0.0% 3 分钟前
669 BNTBNT BNT/ETH ¥2.9856 4,235.72 ¥1.26万 0.0% 2020-03-30
670 DADIDADI DADI/ETH ¥0.461776 1.66 ¥.77 0.0% 2019-08-07
671 YEE-亿币YEE-亿币 YEE/USDT ¥0.010845 195.83万 ¥2.12万 0.0% 3 分钟前
672 TOPC-拓扑链TOPC-拓扑链 TOPC/USDT ¥0.035721 3,345.92万 ¥119.52万 0.0% 3 分钟前
673 XPO-云屏链XPO-云屏链 XPO/USDK ¥0.001982 444.66万 ¥8,812.82 0.0% 2020-04-17
674 CTXCCTXC CTXC/BTC ¥0.654877 77.76万 ¥50.92万 0.0% 3 分钟前
675 LET-林可爱LET-林可爱 LET/BTC ¥0.089539 2,162.64 ¥193.64 0.0% 3 分钟前
676 APMAPM APM/BTC ¥0.575700 238.84万 ¥137.50万 0.0% 3 分钟前
677 XPO-云屏链XPO-云屏链 XPO/USDT ¥0.000815 21.76万 ¥177.34 0.0% 3 分钟前
678 CIC-云保链CIC-云保链 CIC/BTC ¥0.006282 2.24亿 ¥141.02万 0.0% 2020-03-30
679 HMCHMC HMC/USDT ¥0.078680 845.68万 ¥66.54万 0.0% 2020-03-30
680 FUNFUN FUN/BTC ¥0.021385 18.84万 ¥4,029.78 0.0% 3 分钟前
681 DGD-黄金代币DGD-黄金代币 DGD/BTC ¥187.16 3,886.91 ¥72.75万 0.0% 2020-04-04
682 EGLDEGLD EGLD/BTC ¥73.1092 2,947.68 ¥21.55万 0.0% 3 分钟前
683 TRIOTRIO TRIO/BTC ¥0.005106 4,595.42万 ¥23.46万 0.0% 3 分钟前
684 PNKPNK PNK/USDT ¥0.507288 195.67万 ¥99.26万 0.0% 3 分钟前
685 SOCSOC SOC/USDT ¥0.022274 47.85万 ¥1.07万 0.0% 3 分钟前
686 LAMBLAMB LAMB/USDK ¥0.128275 12.78万 ¥1.64万 0.0% 2020-09-22
687 YFVYFV YFV/ETH ¥50.7811 7,790.73 ¥39.56万 0.0% 3 分钟前
688 DASH-达世币DASH-达世币 DASH/ETH ¥480.29 173.25 ¥8.32万 0.0% 3 分钟前
689 LET-林可爱LET-林可爱 LET/OKB ¥0.051444 1.83万 ¥940.68 0.0% 2019-08-06
690 DGB-极特币DGB-极特币 DGB/ETH ¥0.057841 2.42万 ¥1,400.29 0.0% 2020-03-30
691 GNTGNT GNT/ETH ¥0.440290 4.56万 ¥2.01万 0.0% 2019-08-07
692 ABLABL ABL/BTC ¥0.072060 68.00万 ¥4.90万 0.0% 2020-03-30
693 SNXSNX SNX/ETH ¥33.8959 1,063.15 ¥3.60万 0.0% 3 分钟前
694 SDA-六域链SDA-六域链 SDA/OKB ¥0.013678 4,061.21万 ¥55.54万 0.0% 2019-08-07
695 ARKARK ARK/ETH ¥2.2169 1,207.91 ¥2,677.94 0.0% 2019-08-07
696 CIC-云保链CIC-云保链 CIC/USDT ¥0.006238 2.53亿 ¥157.67万 0.0% 2020-03-30
697 LBALBA LBA/USDT ¥0.120880 311.95万 ¥37.71万 0.0% 3 分钟前
698 KSMKSM KSM/ETH ¥242.65 2,043.26 ¥49.58万 0.0% 3 分钟前
699 ATOM-阿童木ATOM-阿童木 ATOM/ETH ¥37.5454 1,086.33 ¥4.08万 0.0% 3 分钟前
700 XSRXSR XSR/USDT ¥0.057384 2,570.17万 ¥147.49万 0.0% 3 分钟前
701 ZCOZCO ZCO/BTC ¥0.024745 3.02万 ¥746.54 0.0% 2020-03-30
702 AERGOAERGO AERGO/USDT ¥0.241556 1,615.04 ¥390.12 0.0% 3 分钟前
703 UMAUMA UMA/ETH ¥62.2382 6,339.45 ¥39.46万 0.0% 3 分钟前
704 DCR-德信币DCR-德信币 DCR/OKB ¥157.36 .10 ¥15.74 0.0% 2019-09-20
705 DHTDHT DHT/USDT ¥5.4396 22.52万 ¥122.50万 0.0% 3 分钟前
706 BKX-班凯克斯BKX-班凯克斯 BKX/BTC ¥0.078609 35.06万 ¥2.76万 0.0% 2020-03-30
707 AE-阿姨币AE-阿姨币 AE/USDT ¥0.835293 61.87万 ¥51.68万 0.0% 3 分钟前
708 TRA-旅行链TRA-旅行链 TRA/ETH ¥0.000258 3.99万 ¥10.30 0.0% 2020-03-30
709 DCR-德信币DCR-德信币 DCR/BTC ¥81.3969 4,016.30 ¥32.69万 0.0% 3 分钟前
710 FRONTFRONT FRONT/ETH ¥2.3762 17.04万 ¥40.50万 0.0% 3 分钟前
711 WTC-沃尔顿链WTC-沃尔顿链 WTC/USDT ¥2.7911 23.74万 ¥66.25万 0.0% 3 分钟前
712 NMRNMR NMR/ETH ¥212.46 7,470.68 ¥158.72万 0.0% 3 分钟前
713 EGTEGT EGT/USDT ¥0.005895 429.54万 ¥2.53万 0.0% 3 分钟前
714 WGRTWGRT WGRT/USDK ¥0.067910 351.12万 ¥23.84万 0.0% 3 分钟前
715 BSV-比特币SVBSV-比特币SV BSV/USDC ¥1193.38 108.51 ¥12.95万 0.0% 3 分钟前
716 RCT-真链RCT-真链 RCT/ETH ¥0.003783 5,549.26万 ¥20.99万 0.0% 2020-03-30
717 ABT-区块基石ABT-区块基石 ABT/BTC ¥0.658578 27.02万 ¥17.80万 0.0% 3 分钟前
718 ZCOZCO ZCO/OKB ¥0.043184 2.63万 ¥1,135.75 0.0% 2019-08-07
719 HBARHBAR HBAR/USDK ¥0.215954 204.12万 ¥44.08万 0.0% 3 分钟前
720 BSV-比特币SVBSV-比特币SV BSV/USDK ¥1204.32 306.03 ¥36.86万 0.0% 3 分钟前
721 IQIQ IQ/BTC ¥0.013392 6.70万 ¥897.16 0.0% 3 分钟前
722 KSMKSM KSM/BTC ¥243.45 4,327.50 ¥105.35万 0.0% 3 分钟前
723 STC-星链STC-星链 STC/BTC ¥0.056409 197.71万 ¥11.15万 0.0% 2020-03-30
724 EGTEGT EGT/ETH ¥0.005904 1.74亿 ¥102.65万 0.0% 3 分钟前
725 BKX-班凯克斯BKX-班凯克斯 BKX/USDT ¥0.077262 2,122.51万 ¥163.99万 0.0% 2020-03-30
726 TRADETRADE TRADE/USDT ¥5.8403 29.41万 ¥171.78万 0.0% 3 分钟前
727 SPNDSPND SPND/USDK ¥0.006975 363.11万 ¥2.53万 0.0% 2020-06-18
728 WTC-沃尔顿链WTC-沃尔顿链 WTC/ETH ¥2.7768 3.86万 ¥10.72万 0.0% 3 分钟前
729 DASH-达世币DASH-达世币 DASH/OKB ¥480.69 1,488.28 ¥71.54万 0.0% 3 分钟前
730 DNADNA DNA/USDT ¥0.023103 1,213.89万 ¥28.04万 0.0% 3 分钟前
731 WXTWXT WXT/USDK ¥0.0 0 ¥0 0.0% 1天前
732 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/USDK ¥325.09 1,854.39 ¥60.28万 0.0% 3 分钟前
733 RFRRFR RFR/ETH ¥0.010713 1,174.84万 ¥12.58万 0.0% 2019-08-07
734 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/USDC ¥73935.18 7.57 ¥56.00万 0.0% 3 分钟前
735 NAS-星云链NAS-星云链 NAS/BTC ¥2.5826 32.11万 ¥82.92万 0.0% 3 分钟前
736 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/USDC ¥323.63 143.49 ¥4.64万 0.0% 3 分钟前
737 ALGOALGO ALGO/ETH ¥2.4692 44.46万 ¥109.77万 0.0% 3 分钟前
738 WXTWXT WXT/USDT ¥0.061866 416.59万 ¥25.77万 0.0% 3 分钟前
739 ZCOZCO ZCO/ETH ¥0.044455 41.03万 ¥1.82万 0.0% 2019-08-07
740 HBARHBAR HBAR/USDT ¥0.217991 486.15万 ¥105.98万 0.0% 3 分钟前
741 LET-林可爱LET-林可爱 LET/ETH ¥0.045806 56.63万 ¥2.59万 0.0% 2019-08-07
742 NANO-纳诺NANO-纳诺 NANO/ETH ¥5.7038 2.98万 ¥16.97万 0.0% 3 分钟前
743 XSRXSR XSR/BTC ¥0.056976 2,028.01万 ¥115.55万 0.0% 3 分钟前
744 YOYOYOYO YOYO/ETH ¥0.129284 237.24 ¥30.67 0.0% 2020-03-30
745 BTG-比特黄金BTG-比特黄金 BTG/BTC ¥54.7579 3,032.55 ¥16.61万 0.0% 3 分钟前
746 SBTC-超级比特币SBTC-超级比特币 SBTC/BTC ¥0.902524 2,057.05 ¥1,857.07 0.0% 3 分钟前
747 CVPCVP CVP/ETH ¥22.0137 2.19万 ¥48.24万 0.0% 3 分钟前
748 ANT-阿拉贡ANT-阿拉贡 ANT/BTC ¥25.8248 6.08万 ¥156.98万 0.0% 3 分钟前
749 WAVES-波币WAVES-波币 WAVES/OKB ¥7.4342 12.62 ¥93.82 0.0% 2020-03-30
750 NAS-星云链NAS-星云链 NAS/OKB ¥7.1107 3,569.80 ¥2.54万 0.0% 2019-08-07
751 BAND-半岛协议BAND-半岛协议 BAND/ETH ¥49.0303 4,919.08 ¥24.12万 0.0% 3 分钟前
752 TRUE-初链TRUE-初链 TRUE/ETH ¥1.7011 17.06万 ¥29.02万 0.0% 3 分钟前
753 SOCSOC SOC/ETH ¥0.037502 32.96万 ¥1.24万 0.0% 2019-08-07
754 IOSTIOST IOST/ETH ¥0.040773 514.95万 ¥21.00万 0.0% 3 分钟前
755 GTOGTO GTO/USDT ¥0.069947 1,824.19万 ¥127.60万 0.0% 3 分钟前

OKEX(www.okex.com)是全球著名的数字资产交易平台之一,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,隶属于OKEX Technology Company Limited。 OKEX创立时,获得了世界顶级投资人Tim Draper参与设立的创业工场百万美金的天使投资,Tim Draper先生同时也是Hotmail、百度、特斯拉等世界顶级企业的投资人。2014年初,OKEX获得了中国著名的风险投资基金策源创投、香港上市公司美图(01357.HK)创始人旗下的隆领投资千万美元的A轮投资。

相关币种:OKB

 

 

交易平台成交额排行榜
排名 交易所 成交量
1 CFMcoinCFMcoin ¥481,500.60万亿
2 GGBTCGGBTC ¥54,964.11万亿
3 Bithumb GlobalBithumb Global ¥9,672.62亿
4 XstarXstar ¥9,002.18亿
5 BITKERBITKER ¥6,378.51亿
6 EMEXEMEX ¥1,319.21亿
7 热币全球热币全球 ¥857.70亿
8 ANTCoinANTCoin ¥636.15亿